Στοιχεία εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                      : Ε ΚΑΙ Ο ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 60.000,00€

ΑΡ. ΓΕΜΗ                         : 0007054801000

 ΕΔΡΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        :ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 248 – ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ     :2006

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ – ΚΥΔΩΝΙΩΝ 8-10 – ΠΑΠΑΓΟΣ – 15.000,00€

ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ – ΚΥΔΩΝΙΩΝ 8-10 – ΠΑΠΑΓΟΣ – 45.000,00€

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΑΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : http://www.ellonails.gr